Tag: bình tỉnh

Một Tinh Thần Đà Nẵng

Ngày 24/07, ngày thứ 99 Việt Nam không xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng.