Tag: QH1971 (Vân Đồn – TPHCM); QH1545 (Hải Phòng – TPHCM); QH2005 (Hải Phòng – Nha Trang)